Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

www.estelshop.cz

Kateřina Dolečková

Komenského825, 561 51 Letohrad

IČO 74968505

 

Obecná ustanovení:

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na www.estelshop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího (odběratele).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

Uzavření kupní smlouvy

Na našem e-shopu naleznete látky, galanterii a jiné zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách e-shopu. Registrace zákazníka není nutná. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou platné ve chvíli uskutečnění objednávky.

Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Cena zboží a platební podmínky

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Cenu zboží a náklady na dopravu zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu následujícím způsobem:

 

  • bezhotovostním převodem na účet číslo 2301927976/2010, vedený u společnosti FIO

  • platební kartou online

 

V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

Doprava

 

Náklady za dopravu (včetně balného) hradí kupujíc v částce maximálně uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším množství individuální dohoda.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět dodavateli, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část vč. částky ,kterou zákazník uhradil jako poštovné za cestu zboží od dodavatele (prodejce) k němu. Zákazník nese ze zákona pouze náklady spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 

Reklamační řád

 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně na email estelshop@email.cz ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

 

Záruční doba

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba u veškerého sortimentu se řídí dle zákona č. 136/2002 Sb. Pokud není uvedeno u zboží jinak, činí záruční doba 2 roky. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Všeobecné ustanovení

 

Nákup zboží v našem e-shopu mohou uskutečňit fyzické i právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.Obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.